Rakuraku Meisai

RakuRaku Meisai là một hệ thống lập hóa đơn điện tử, không còn yêu cầu phải gửi hóa đơn giấy cho bạn nữa. Sau khi hóa đơn điện tử từ cơ sở dữ liệu nhập qua hệ thống được phát hành, khách hàng của bạn khi đó có thể truy cập vào các hóa đơn này từ tài khoản web của chính họ.

✅ Nó không chỉ giúp tất cả các thủ tục giấy tờ của bạn có thể được sắp xếp hợp lý, mà còn cắt giảm chi phí cho phong bì & giấy tờ và bưu phí.

✅ Nó cũng có thể được đóng góp vào việc giảm chi phí lưu trữ và tạo ra môi trường thân thiện với môi trường vì thông tin liên quan được lưu dưới dạng dữ liệu điện tử.

✅ Không có chi phí không cần thiết của phong bì, giấy tờ và bưu phí!

✅ Hợp lý hóa thủ tục giấy tờ chẳng hạn như in ra và gửi kèm hóa đơn!

✅ Thúc đẩy môi trường thân thiện với môi trường do giảm in ấn!

✅ Có thể tải xuống các hóa đơn trước đó bất kỳ lúc nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *