Chúng tôi muốn giới thiệu nhiều câu chuyện khác nhau về những người đang làm việc tại Rakus Việt Nam và văn hóa công ty của chúng tôi.