CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN

CÔNG TY TNHH RAKUS VIỆT NAM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2023

CHÍNH SÁCH VỀ VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA ỨNG VIÊN

 

Bằng việc nộp hồ sơ ứng tuyển cho Công ty TNHH Rakus Việt Nam (“Công ty”) thông qua bất kỳ hình thức và phương tiện nào (tại trụ sở Công ty/ website của Công ty/ thư điện tử/ mạng xã hội/ website tuyển dụng/ đường bưu điện,v.v) và/hoặc từ các nguồn hợp pháp khác như từ các nhà tuyển dụng hoặc được nhân viên của chúng tôi giới thiệu hoặc các bên thứ ba khác có liên quan đến hồ sơ xin việc của bạn; bạn xác nhận hiểu rõ các nội dung liên quan tới Thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân này (“Thông báo”) và tự nguyện đồng ý với việc Công ty và các bên có liên quan khác xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Xin lưu ý rằng việc bạn không đồng ý có thể ảnh hưởng đến khả năng được tuyển dụng của bạn.

1. Các loại dữ liệu cá nhân được xử lý

Các dữ liệu Công ty thu thập bao gồm và không giới hạn các thông tin nằm trong Đơn đăng kí ứng tuyển và các tài liệu đính kèm trong quá trình ứng tuyển của bạn tại Công ty được gửi qua các kênh tuyển dụng của Công ty như: Mạng xã hội, Website, thư điện tử, đường bưu điện…. và/hoặc từ các nguồn hợp pháp khác như từ các nhà tuyển dụng hoặc được nhân viên của chúng tôi giới thiệu hoặc các bên thứ ba khác. Các dữ liệu bao gồm:

 

Các dữ liệu cơ bản

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Các thông tin về cư trú (bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ);
 • Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Địa chỉ email;
 • Các thông tin về lịch sử học tập và làm việc (bao gồm các tài liệu tham khảo);

 

Các dữ liệu nhạy cảm khác

 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 • Thông tin về thu nhập của các công việc trước và mức thu nhập mong đợi trong tương lai;

 

Lưu ý: Khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi (thành viên gia đình bạn và người tham khảo/ quản lý trước của bạn), bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn đã có được sự đồng ý hoặc giấy phép hoặc sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba đó để chia sẻ và chuyển dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó theo Thông báo này.

 

2. Mục đích và căn cứ để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên những căn cứ pháp lý theo pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Tất cả dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được Công ty sử dụng với mục đích cuối cùng là tuyển dụng bạn trở thành cán bộ công nhân viên của Công ty.

a) Để đánh giá, thẩm định mức độ phù hợp với vị trí ứng tuyển của bạn

Căn cứ cho mục đích xử lý: sự đồng ý, lợi ích hợp pháp

b) Để liên lạc để thảo luận thêm về đơn ứng tuyển, mời tham gia phỏng vấn, theo dõi quá trình sau phỏng vấn và tuyển dụng, cung cấp phản hồi của chúng tôi, thông báo kết quả phỏng vấn và gửi lời mời làm việc

Căn cứ cho mục đích xử lý: sự đồng ý, lợi ích hợp pháp

c) Quản lý, cải thiện quy trình tuyển dụng và lưu giữ hồ sơ ứng viên tiềm năng

Căn cứ cho mục đích xử lý: sự đồng ý, lợi ích hợp pháp

d) Xác thực danh tính của ứng viên, thu thập thông tin tham khảo, kiểm tra lý lịch và/hoặc kiểm tra lý lịch tư pháp trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu hoặc cho phép.

Căn cứ cho mục đích xử lý: nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp

e) Thực hiện các quy trình tuân thủ quy định nội bộ và quy định pháp luật, kiểm soát & quản lý rủi ro, điều tra nội bộ

Căn cứ cho mục đích xử lý: nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp

f) Các mục đích hợp lý khác có liên quan đến những mục đích được nêu bên trên

Căn cứ cho mục đích xử lý: sự đồng ý, nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại pháp lý, lợi ích hợp pháp

 

3. Cách thức lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý tổng thể hoặc từng phần ở Việt Nam. Mọi dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ trong hệ thống cơ sở dữ liệu ứng viên của Công ty mà chỉ những cá nhân có thẩm quyền mới có thể truy cập và sử dụng cho Các Mục đích trong Thông báo này.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển ra nước ngoài, lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia của bạn cho một hoặc Các Mục đích trên. Công ty sẽ chỉ chuyển dữ liệu cá nhân của bạn ra nước ngoài khi phù hợp với các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

4. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan và hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn

          a) Cá nhân, tổ chức khác có liên quan

Chúng tôi đáp ứng các yêu cầu pháp lý, tuân thủ luật hiện hành và ngăn chặn các trường hợp gây hại hoặc rò rỉ dữ liệu cá nhân ra bên ngoài. Dữ liệu cá nhân của bạn chỉ được chia sẻ cho những cá nhân, tổ chức liên quan tới công tác tuyển dụng theo quy trình tuyển dụng của Công ty hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể như sau:

 • Công ty mẹ/Chủ đầu tư Rakus Co., Ltd.
 • Các nhà cung cấp dịch vụ tuyển dụng, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, đám mây và công nghệ khác
 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Việt Nam, cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài mà chúng tôi được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật Việt Nam.
 • Các bên thứ ba khác liên quan đến việc thực hiện các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân như: Nhà cung cấp dịch vụ gửi xe…

         b) Hậu quả hoặc thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

Hãy luôn nhớ rằng bất kỳ lúc nào bạn tự nguyện chia sẻ và công khai dữ liệu cá nhân của bạn trên internet, dữ liệu đó có thể bị người khác thu thập và sử dụng bởi các mục đích nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn và chúng tôi.

Đáng tiếc là không có dữ liệu nào truyền trên Internet có thể bảo đảm an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật bằng việc thực hiện tất cả các biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết, Công ty không thể bảo đảm hoặc cam kết 100% về tính an toàn của dữ liệu bất kỳ mà bạn chuyển tới chúng tôi, và bạn phải tự chịu rủi ro. Ngay khi chúng tôi nhận được dữ liệu bạn gửi tới, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm an toàn trên hệ thống của chúng tôi.

 

5. Thời gian xử lý dữ liệu

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lí để phục vụ Các Mục đích tại Thông báo này. Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí và vị trí đó đã tìm được người phù hợp, chúng tôi vẫn sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn để cho các đợt tuyển dụng tiếp theo nếu bạn có các tiêu chí phù hợp. Dữ liệu sẽ được lập tức xóa bỏ khi dữ liệu không còn cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật.

 

6. Quyền và nghĩa vụ của ứng viên

a) Bạn có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, chỉnh sửa hoặc yêu cầu Công ty chỉnh sửa, xóa hoặc yêu cầu Công ty xóa dữ liệu cá nhân của mình, được yêu cầu Công ty hạn chế xử lý, chấm dứt xử lý, hạn chế tiếp cận, hạn chế chia sẻ hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình.

b) Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình hoặc phản đối việc Công ty xử lý dữ liệu. Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình và có quyền tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.

c) Công ty sẽ phản hồi yêu cầu về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật.

d) Để thực hiện các quyền trên, vui lòng liên hệ theo Thông tin liên hệ tại Thông báo này để được chúng tôi hỗ trợ.

e) Bạn có nghĩa vụ tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác, cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân, tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

 

7. Thông tin liên hệ

Trường hợp bạn không đồng ý hoặc có bất kỳ ý kiến nào khác liên quan đến mục đích xử lý dữ liệu cá nhân hoặc các thông tin chi tiết khác được đề cập tại Thông báo này, vui lòng liên hệ chúng tôi như sau:

Công ty TNHH Rakus Việt Nam

Bộ phận Tổng vụ

Điện thoại: 84-28-3715 3882

Email: info@rakus.com.vn

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà QTSC9, Lô 42, Đường số 3, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

 

8 . Thay đổi Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với ứng viên này

 • Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với ứng viên này có thể thay đổi tùy từng thời điểm trong tương lai. Nếu chúng tôi có sự thay đổi về Chính sách này, chúng tôi sẽ cập nhật ngày thay đổi lần cuối bên dưới. Nếu những thay đổi này là quan trọng, chúng tôi sẽ chỉ rõ điều này trên trang web chính thức của chúng tôi.
 • Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đối với ứng viên này được cập nhật lần cuối vào 01/08/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *